Dacă vrei să depui actele la o universitate din Moldova, trebuie să ții cont de mai multe reguli. 

Pentru ca procesul să fie mai clar, Ministerul Educației a pregătit zece curiozități pe care le poți vedea mai jos, notează AGORA.md.

Unde găsești informații despre admitere?

Informațiile necesare le poți găsi pe site-urile universităților și pe cel al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC).

Când începe depunerea actelor la universități?

Și în acest an, fiecare universitate își stabilește termenele de depunere a actelor și metodologia proprie de admitere.

Atenție! Fiecare universitate are calendarul său de admitere. Respectiv, trebuie să urmărești următoarele la fiecare universitate care te interesează:

–  Perioada de depunere a actelor în copie sau în original;

– Anunțarea rezultatelor intermediare;

– Depunerea actelor în original la specialitatea aleasă pentru confirmarea locului bugetar obținut.

Cine are dreptul să participe la admitere?

Deţinătorii diplomelor de bacalaureat, ai diplomelor de studii profesionale (sau diplome de studii medii de specialitate) sau deţinători cu diplome de studii superioare sau a unui act echivalent.

La câte universităţi poţi depune actele?

Candidații la studii superioare de licență vor putea să se înscrie la concursul de admitere concomitent la mai multe specialități, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, însă vor putea fi înmatriculați doar la o specialitate în cadrul unei singure instituții, unde vor depune actele în original.

Ce acte trebuie să depui în copie sau în original?

–        cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senatul universității);

–        actul de studii, în original, cu anexa respectivă (absolvenți liceelor din România și alte state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat şi situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);

–        certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de specialitate/domeniu de formare profesională, instituția de învățământ poate organiza un examen medical suplimentar;

–        diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort;

–        patru fotografii 3×4 cm;

–        adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească;

–        certificatele medicale corespunzătoare, care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia;

–        certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

–        certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);

–        confirmarea apartenenței la familii de romi;

–        extrasul din Carnetul de muncă (dacă este cazul);

–        recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;

–        copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporei moldovenești de peste hotare.

Cum se calculează media de concurs?

La calcularea mediei generale de concurs instituțiile de învățământ superior pot utiliza:

–        notele de la examenele de bacalaureat;

–        media generală a examenelor de bacalaureat;

–        nota medie generală a anilor de liceu, notele pe discipline din anexa la diploma de bacalaureat;

–        notele și mediile din diplomele de studii profesionale;

–        notele obținute la probele concursului de admitere, conform metodologiile proprii aprobate de senat.

Cum te asiguri de obținerea locului bugetar dacă ai fost admis la mai multe universităţi?

Confirmarea locului bugetar se face prin depunerea actelor de studii în original la universitatea și specialitatea la care te decizi că vrei să rămâi și trebuie să te asiguri care este data de depunere a actelor de studii în original.

Cum sunt stabilite taxele de studii ?

Fiecare universitate stabileşte taxe de studii aprobate de Consiliul de dezvoltare strategică instituțională, în funcție de specialitate/universitate.

Ce se oferă candidaţilor din familiile social vulnerabile?

Pentru asigurarea dimensiunii sociale, 15% din locurile bugetare la studiile superioare de licență sunt acordate următoarelor categorii de candidați:

–        orfani și cei rămași fără ocrotire părintească;

–        cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor și practicarea profesiei în specialitatea aleasă;

–        cu ambii părinți cu grad de dizabilitate;

–        ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; militarii-participanți la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

–        din familiile cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținere;

–        absolvenți ai școlilor din localitățile de est ale R. Moldova şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, precum și absolvenții Liceului Teoretic „A. Mateevici” din Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localitățile de est ale Republicii Moldova;

–        din familiile de romi;

–        tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.

Ce trebuie să cunoască absolvenții raioanelor de est?

Anual, Comanda de Stat prevede locuri cu destinație specială la studii superioare de licență pentru candidații, absolvenți ai instituțiilor de învățământ din localitățile de est și din municipiul Bender. 50% din acestea se vor acorda absolvenților liceelor din localitățile de est și din mun. Bender, care au studiat după programele de învățământ aprobate de MECC, precum şi absolvenților originari din localităţile de est și zona de securitate care au urmat studiile în liceele situate în această zonă, iar 50% vor fi acordate absolvenților instituțiilor de învățământ general din raioanele de est, care au studiat după programa școlii de 11 clase.

Sursa: AGORA

Distribuie articolul: