Judecătoarea Miha­ela Gavriliţă-Grosu, care a condamnat-o pe femeia care crește cinci copii din Strășeni, are o casă de lux și tată judecător, care i-ar fi cedat funcția, scrie Ziarul de Gardă. Magistrata Jude­că­to­riei Stră­șeni care a condamnat-o ieri pe Vic­to­ria Pru­teanu la 3 ani și 8 luni de puș­că­rie, obli­gând poli­țiș­tii s-o rețină chiar din sala de jude­cată, în fața celor cinci copii minori, este fiica lui Mihail Gavri­liță, fost pre­șe­dinte al Jude­că­to­riei Stră­șeni, ple­cat din sis­tem în 2014 pen­tru a-i lăsa loc fii­cei sale. Miha­ela Gavriliţă-Grosu locu­iește într-o casă de lux din Stră­șeni, pe care o deține de la vâr­sta de 20 de ani, con­stru­ită cel mai pro­ba­bil de tatăl său.

La vâr­sta de 27 de ani, aceasta locu­ieşte într-un imo­bil de mili­oane pe str. Mio­riţa din Stră­șeni, fiind vecină de car­tier cu fos­tul pro­cu­ro­r de Stră­şeni, Ale­xan­dru Raţă, dar şi cu mai mulţi fun­cţio­nari locali. Miha­ela Gavriliţă-Grosu a absol­vit în 2013 Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei (INJ) şi a acti­vat o peri­oadă la Jude­că­to­ria Stră­şeni, insti­tu­ție con­dusă atunci de tatăl său, iar ulte­rior a fost anga­jată la Jude­că­to­ria Buiu­cani, însă nu în cali­tate de jude­că­toare, ci de spe­cia­list, inspec­tor Supe­rior asu­pra con­tro­lu­lui exe­cu­tă­rii hotă­râri­lor, spe­cia­list supe­rior în sec­ția Evi­dență și docu­men­tare pro­ce­su­ală și asis­tent judi­ciar (la Jude­că­to­ria Buiu­cani). Prin Hotă­rârea nr. 46/6 din 18 iunie 2014 a Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii, a fost admisă can­di­da­tura Miha­e­lei Grosu-Gavriliță pen­tru par­ti­ci­pa­rea la con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea func­ți­i­lor vacante de jude­că­tor. Deși ini­țial, can­di­da­tura sa a fost res­pinsă, la scurt timp, pe 3 decem­brie 2014, ea a fost totuși numită pe un ter­men de cinci ani, în func­ția de jude­că­tor la Jude­că­to­ria Stră­șeni, notează sursa citată.

pruteanu

Cu doar câteva luni îna­inte ca fiica să fie numită jude­că­toare, Mihail Gavri­liță a ple­cat, subit, la pen­sie, în apri­lie 2014, deși mai avea încă un an până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă, dar și la doar o lună după ce ZdG scria des­pre ave­rea şi dosa­rele fami­liei magis­tra­tu­lui de la Stră­şeni. Mem­brii CSM nu au dis­cu­tat prea mult cere­rea de pen­sio­nare a lui Gavri­liţă, care este şi fost mem­bru al CSM, acceptând-o şi mulţumindu-i pen­tru acti­vi­tate.

Investigația completă cu detalii documentate poate fi citită în Ziarul de Gardă.

Amintim că joi, 21 ianu­a­rie 2016, jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță a decis con­dam­na­rea Vic­to­riei Pru­teanu, o tânără mamă din Stră­șeni, la 3 ani și 8 luni de închi­soare cu exe­cu­tare. Magis­trata a dis­pus ca incul­pata, care are doi copii a săi, dar îngri­jește și de cei 3 frați minori, după ce părin­ții au dece­dat, și care a fost învi­nu­ită că și-a ucis soțul care o bătea, să fie reți­nută chiar din sala de jude­cată, în fața rude­lor și a copi­i­lor care plân­geau că se des­part de mama lor. La moment există două Petiții online în susținerea acuzatei, care cer Ministerului Justiției și Președintelui RM să revoce hotărârea instanței de judecată.

Foto: ZDG